Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Czwartek, 2024-07-18

    Imieniny: Kamila, Karoliny

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Małgorzaty Wagan                                                                                                                 Renata Krzemińska
m.wagan@edziennikblaszki.pl                                                                                                    r.krzeminska@edziennikblaszki.pl
(ul. Pomorska 6)                                                                                                                              (ul. Pomorska 6 )

Poniedziałek     8.35 – 14.25                                                                                              Poniedziałek      9.35 - 12.35

Wtorek              9.30 – 15.20                                                                                              Wtorek                7.50 - 9.00; 9.35 - 10.35

Środa                8.35 – 14.25                                                                                              Środa                  --------------------

Czwartek          --------------                                                                                               Czwartek            7.50 - 9.40

Piątek                08.00 – 13.40                                                                                            Piątek                --------------------

 

 

 

Anny Pietrucha                                                                                                       Agnieszka Grubiak
a.pietrucha@edziennikblaszki.pl                                                                                                       a.grubiak@edziennikblaszki.pl
(ul. Szkolna 1)                                                                                                                                          (ul. Szkolna 1)

Poniedziałek      10.00 – 14.30                                                                                              Poniedziałek     ----------------- 

Wtorek               08.00 – 12.00                                                                                              Wtorek                 ----------------

Środa                 09.00 – 13.00                                                                                              Środa                 10.45 - 13.50

Czwartek           08.00 – 13.30                                                                                              Czwartek            10.45 - 13.50

Piątek                 08.00 – 12.30                                                                                             Piątek                 ---------------

 Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:


1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;


2) współpraca z zespołami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami,

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.