Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-18

  Imieniny: Kamila, Karoliny

Rzecznik Praw Ucznia

FUNKCJĘ SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA PEŁNI

Pan Andrzej Woźniak
a.wozniak@edziennikblaszki.pl


Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

– Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
– Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
– Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

– Załatwianie indywidualnych skarg.
– Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
– Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
– Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem).
– Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
– Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
– Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
– Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
– Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo:

– Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
– Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
– Organizować konfrontacje wyjaśniające.
– Wdrażać działania na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych:

– zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
– podjęcie mediacji ze stronami konfliktu,
– skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
– w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
– ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

 • Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Szkolnego oraz Konwencji Praw Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

Uczniowie powinni wiedzieć, że…

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.